فهرست مخفف های بکار رفته در سایت

Ab (Antibody )

ADF (Acid Detergent Fiber )

AE ( Avian Encephalomyelitis )

Ag (Antigen )

AI ( Avian Influenza Virus )

ALV ( Avian Leukosis Virus )

AP ( Alkaline Phosphatase )

ART ( Avian Rhinotracheitis )

ASH ( Ash )

BLV ( Bovine Leucosis Virus )

BVD-Ab ( Bovin Viral Diarrhoea Virus )

BVD-Ag ( Bovine Viral Diarrhoea )

CAV ( Chicken Anemia Virus )

CBC ( CompleteBloodCount)

CDV ( Canine Distempr Virus )

CF ( Crude Fiber )

CLA ( Chlamydis )

CP ( Crude Protein)

CPV ( Canine Parvovirus )

DI ( Dirofilaria immitis )

DON( Deoxynivalenol)

DP ( Digestible Protein )

EDS ( Egg Drop Syndrome )

EE ( Ether Extract )

ELISA ( Enzyme Linked Immunosorbent Assay )

EPG ( Egg Parasite per Gram )

FBC ( Fast Blood Sugar )

FLV ( Feline leukemia virus )

FPV ( Feline Panleukopenia Virus )

GOT ( Glutamic Oxalacetit Transaminase )

GPT ( Glutami Pyruvic Transaminase)

HI (Hemagglutination Inhibtion )

IBD ( Infection Bursal Disease )

IBR ( Infectious Bovine Rhinotracheitis )

Ig G ( Immunoglubulin G) IBV ( Infectious Bronchitis Virus )

IHN (Infectious Haematopoetic Necrosis)

ILT ( Laryngotracheitis )

IPN (Infectious Pancreatic Necrosis)

LEP ( Leptospira )

LPG ( Larve Parasite per Gram )

MG ( Mycoplasma Gallisepticum )

MOIS ( Moisture )

MS ( Mycoplasma Synoviae )

MUN ( Milk Urea Nitrogen

ND ( Newcastle Disease Virus)

NDF (Neutral Detergent Fiber )

NEOS ( NeosporaCaninum )

OPG (Oocyct Per Gram )

ORT ( Ornithobacteriumrhino Tracheale )

PARA ( Paratuberculosis )

PCR ( Polymeral Change Reaction )

PI(Persistant Infected)

PM ( Pasteurella Multocida )

REO ( Avian Reovirus )

RST ( Rapid Serum agglutination Test )

SAL ( Salmonella )

SP ( Mycoplasmameleagridis )

SVC (Spring Viraemia of Carps)

T2 ( T2 Toxin )

TVN ( Total Volatile Nitrogen )

VHS (Viral Haemorragie Septicaemiea)

VTM(Virus Transport Medium)

YHD (Yellow Head Disease)