آزمایشگاه سرولوژی

دامنه فعالیت این ازمایشگاه

کلیه آزمايش‌هاي سرمي بر روي خون و تخم پرندگان، خون و شیر دام های اهلی (گاو، کوسفند، بز، اسب) ، خون حیوانات خانگی (سگ، گربه، جونذه ها ...) 

شامل:

الف-آ زما يش ها ي سرمی مربوط به خون دا م بزرگ : 

1- لكو ز –  BLV

2- تورم مخا ط بيني – IBR  

3- ا سها ل ويروسي – BVD 

4- جستجوي پستي ويروس ها -   BVD Ag 

5- نئوسپورا - NEOS

6- يون – PARA/TB  

7- كلا ميديا – CLAME  

8- لپتوسپيروز- LEPTO  

9- سا لمونلا – SALMO  

10- زبا ن آ بي –BLUETONGUE 

ب- تشخيص بيما ري ها ي مربوط به طيور :  

1- نيوكا سل - ND 

2- آ نفلوا نزا - AI

3- ما يكوپلا سما گا لي سپتيكوم – MG  

4- ما يكو پلا سما سينوويه – MS  

5- ما يكوپلا سما مله آ گريد يس- MM 

6- پاستورلا مولتی سیدا   PM

6- ارنيتو با كتريومORT 

7-پنومو ويروس طيور-  APV

8- لكوز لنفوئيد - ALV 

9- لكوز جي -  ALJ

10-عفونت رئو ويروسي – REO  

11-كم خوني عفوني-CAV

12- بر ونشيت-   IBV                 

13گا مبورو - IBD          

14 آ نسفا لوميليت ويروسي – AE      

15سندرم كاهش تخم مرغ – EDS     

16-لارنگوتر ا كئيت - ILT  

ج – آ زما يش هاي مربوط به حيوا نا ت خا نگي – سگ و گربه :   

 1- ا سها ل ويروسي سگ ها – CPV  

2- د يستمپر – فلجي سگ هاي جوا ن – CDV   

3- كرم قلب در سگ ها - DI

4- لوسمي گربه ها - FLV 

5- پن لکوپنی گربه ها- FPV 

6-توکسوپلاسموز –Toxoplasmosis

7-تعیین عیارهاری    

 

در برخي موارد آزمايش‌هاي سرمي به عنوان وسيله اصلي ارزيابي بيماري ها در طيور استفاده مي شوند. همچنين تست هاي سرولوژيكي به صورت گسترده اي جهت نظارت بر وضعيت ايمني و پاسخ به واكسيناسيون گله هاي طيور كاربرد دارند.

انجام انواع آزمايش‌هاي سرمي (IF, AGID, RST, HI, ELISA) جهت تشخيص بيماري هاي مختلف در مرغداري ها و مزارع پرورش و نگهداري بوقلمون، بلدرچين، اردك، شترمرغ، كبوتر و پرندگان زينتي از جمله زمينه هاي اصلي فعاليت آزمايشگاه دامپزشكي پاستور است.

استفاده از آزمايش‌هاي سرمي در تشخيص و كنترل بيماري هاي طيور سابقه اي نسبتاً طولاني دارد و براي اولين بار در ابتداي قرن بيستم ميلادي روش آگلوتيناسيون در لوله براي شناسايي عامل بيماري پلوروم مورد استفاده قرار گرفت.

امروز تست سريع آگلوتيناسيون به ميزان گسترده‌اي براي شناسايي وضعيت گله هاي طيور در برابر عواملي همچونMG ، MS مورد استفاده واقع مي شود. خوني كه براي اين آزمايش از پرنده اخذ مي شود، ترجيحاً بايستي قبل از غذا دادن به پرنده ها(ناشتا) گرفته شود. خون يا سرم نبايد در دماي زير صفر (فريز) قرار داده شود و هرچه سريعتر (كمتر از 24 ساعت) نمونه هاي اخذ شده به آزمايشگاه ارسال شود.

 

تست HI نمونه اي ديگر از آزمايش‌هاي سرمي است كه نه تنها جهت آشكار نمودن عامل بيماري كاربرد داد بلكه با اين تست مي توان به صورت كمي ميزان وجود پادتن بر عليه عامل بيماري هاي همچون نيوكاسل، انفلوآنزا، EDS، برونشيت عفوني و MG را تعيين نمود.

تست الايزا نيز از عمده روش هاي سرولوژيكي است كه در صنعت طيور به ميران گسترده‌اي مورد استفاده قرار مي گيرد. اين روش ابتدا فقط توسط مراكز علمي و دولتي انجام مي گرفت ولي امروزه با توليد كيت هاي تجاري به ميزان بسيار گسترده در اغلب آزمايشگاه هاي دامپزشكي انجام مي شود.

قابل ذكر است همانند پستانداران كه مقاديري از پادتن هاي موجود در خون مادر از طريق اولين شير يا آغوز به فرزندان انتقال مي يابد، در پرندگان نيز مقادير فراواني از پادتن هاي مادري به زرده تخم مرغ منتقل مي شود. لذا مي توان از زرده تخم پرندگان همانند سرم خون جهت آزمايش‌ها سرولوژيكي بهره مند شد.

آزمايشگاه دامپزشكي پاستور همگام با پيشرفته ترين مراكز علمي و تحقيقاتي دنيا، پيوسته به روز آمد نمودن روش‌هاي آزمايش و تكنيك هاي مورد استفاده جهت تشخيص آزمايشگاهي بيماري طيور همت گماشته و با انتقال تكنولوژي و ارتقا سطح علمي و عملي كارشناسان خود سعي در ارائه كاملترين و دقيق ترين خدمات به مشتريان و همكاران دامپزشكان خود دارد. 

همچنين به منظور انجام امور تحقيقاتي و درخواست موارد اختصاصي، انواع آزمايش‌ها ايمنوديفيوژن، نوتراليزاسيون و ثبوت مكمل نيز در اين آزمايشگاه قابل انجام است.