آزمایشگاه مرضی دامپزشکی و بهداشت عمومی

دامنه فعالیت این آزمایشگاه:

شناسایی انواع میکروب ها یا رد پایشان و مواد شیمیایی در کلیه نمونه های دامپزشکی و صنایع وابسته با استفاده از روش های روز ملی وبین المللی

آزمايشگاه هاي دامپزشكي كمك بسيار مؤثري در كنترل بيماري براي دامپزشكان و توليد كنندگان هستند. وظيفه اصلي اين آزمايشگاه ها ياري رساندن به دامپزشكان به منظور تشخيص صحيح بيماري ها مي باشد.

آزمايشگاه دامپزشكي پاستور متشكل از چندين بخش گوناگون شامل بخش هاي بيولوژي مولكولي، سرولوژي، ميكروبيولوژي( باكتري شناسي، قارچ شناسي، انگل شناسي) و پاتولوژي است. كليه اين بخش ها در ساختمان اصلي آزمايشگاه در خيابان پرچم، تهران مستقر مي باشد.

متخصصين دامپزشكي اين آزمايشگاه با همكاري كارشناسان با تجربه علوم آزمايشگاهي عهده دار مراحل گوناگون آزمايش شامل دريافت نمونه، تكميل فرم ها، بررسي درخواست دكتر دامپزشك، انجام آزمايش‌ها و تهيه گزارش‌ها مربوط از نتايج آزمايش‌ها انجام شده مي باشند.

كليه آزمايش‌ها و تهيه گزارش‌ها با استفاده از جديدترين دستگاه ها، كيت هاي استاندارد و بكار گيري از سيستم هاي كامپيوتري انجام مي شوند. عمد ترين آزمايش‌ها انجام شده در اين مركز شامل موارد زير مي باشد:

 • آزمایش هاي كشت میکروبی (باکتریایی و قارچی)
 • آزمایش هاي مربوط تعیین سلامت حیوانات خانگی
 • آزمایش ها ي سرمی مربوط به خون طیور
 • آزمایش ها ي سرمی مربوط به خون دا م بزرگ
 • آزمایش هاي بيوشيما ئي و هورمونی  خون
 • آزمایش کامل اب
 • تعیین اثر ضدعفونی کننده ها
 • برررسی کیفیت بستر طیور
 • بررسی بهداشت جوجه کشی و کشتارگاه
 • بررسی بهداشت کارخانه های فراوری گوشت ومرغ
 • تعیین قدرت و کیفیت داروها
 • آزمايش‌هاي بيوشيميايي خون

آزمايش‌هاي بيوشيميايي خون، يكي از روش هاي مفيد و سريع جهت تعيين وضعيت كلي بيمار توسط دكتر دامپزشك مي باشد. بطور معمول دكتر دامپزشك با تفسير نتايج اين آزمايش‌ها مي تواند به وضعيت داخلي بيمار و اختلالات احتمالي موجود در كار دستگاه هاي بدن پي ببرد.

جهت انجام آزمايش‌ها بيوشيميايي بهتر است دام مورد نظر به آزمايشگاه برده شده و خونگيري شود. چنانچه به هر دليل اين مهم امكان پذير نباشد بسته به نوع آزمايش مورد نظر بايد خون همراه با ماده ضد انعقاد يا بدون آن تهيه و به آزمايشگاه ارسال شود. آزمايش هاي از قبيل اندازه‌گيري قند، اوره، آلبومين، پروتيين، كل، ايمنوگلوبولين ها، IgG، بيليروبين، كلسيم، فسفر، كلرايد، كلسترول، مس، كراتينين، منيزيم، منگنز، نيترات، پتاسيم، سديم، اسيداوريكف آنزيمها(CK, GGT, AlkP, Ast) ، شمارش تفريقي PCV, CBC در آزمايشگاه دامپزشكي پاستور قابل انجام مي باشند.

تفسير نتايج آزمايش بر اساس نوع دام و يا حيوان خانگي، اندازه، سن، جنس و نوع بيماري متفاوت بوده و بر عهده دكتر دامپزشك معالج مي باشد. تغييرات تابلوي بيوشيميايي خون مي تواند مربوط به بيماريها خون، كبدي، كليوي و يا نقص در فعاليت پانكراس و سيستم غدد دروني بدن باشد. البته پس از تشخيص و تعيين علت بيماري بسياري از آنها قابل درمان مي باشند.

در بسياري از مواقع در حيوانات خانگي استفاده از تست هاي تشخيص و آزمايش‌ها بيوشيميايي در فواصل منظم جهت تعيين وضعيت سلامت و يا بيماري دام توصيه مي شود.