آزمایشگاه میکروب شناسی

دامنه فعالیت این ازمایشگاه

کشت و جداسازی عوامل میکروبی یر روی نمونه های ارسالی یا شناسایی میکروب های جدا شده توسط سایر مراکز تشخیصی همکار 

شامل:

 • كشت با كتريا ئي هوازی    
 • كشت با كتريا ئي بيهوا زي
 • کشت اختصاصی پروبیوتیک ها            
 • كشت اختصاصی بروسلا            
 • كشت اختصاصی ليستريا            
 • كشت اختصاصی كمپيلو با كتر        
 • کشت اختصاصی آرکانوباکتر       
 • كشت اختصاصی ORT               
 • كشت اختصاصی پا ستورلا         
 • کشت اختصاصی مونهمیا       
 • كشت اختصاصی هموفيلوس       
 • كشت اختصاصی كلستريديم        
 • كشت اختصاصی شيگلا            
 • كشت اختصاصی ما يكوپلا سما   
 • كشت اختصاصی استا فيلوكوكوس    
 • كشت اختصاصی استرپتوكوكوس      
 • كشت اختصاصی کوراینه باکتریوم     
 • كشت اختصاصی لاکتوبا سیلوس       
 • كشت اختصاصی کلستریدیوم           
 • كشت اختصاصی باسیلوس       
 • كشت اختصاصی نایسریا               
 • كشت اختصاصی موراکسلا             
 • كشت اختصاصی سودوموناس       
 • كشت اختصاصی ویبریو                 
 • كشت اختصاصی آئروموناس            
 • كشت اختصاصی سیتروباکتر           
 • كشت اختصاصی آنتروباکتر             
 • كشت اختصاصی ای کولای              
 • كشت اختصاصی کلبسیلا                  
 • كشت اختصاصی پروتئوس               
 • كشت اختصاصی سالمونلا               
 • كشت اختصاصی شیگلا                   
 • کشت قارچی عمومی
 • کشت قارچ  آسپرژیلوس فلاووس          
 • کشت قارچ  آسپرژیلوس فومیگاتوس       
 • کشت قارچ  آسپرژیلوس نایجر              
 • کشت قارچ  پنیسیلیوم                          
 • کشت قارچ  فوزاریوم                         
 • کشت قارچ  رایزوپوس                        
 • کشت قارچ  کریپتوکوکوس نئوفورمنس     
 • کشت قارچ  موکور                              
 • کشت قارچ  تریکوفیتون منتاگروفایتس      
 • کشت مخمر کاندیدا آ لبیکنس                  

كشت عبارت از تكثير بمیکروب موجود در نمونه هاي ارسالي به آزمايشگاه جهت شناسايي باكتري یا قارچ و در صورت لزوم انجام آزمايش آنتي بيوگرام بر روي باكتري هاي جدا شده مي‌باشد. 

تست آنتي بيوگرام نيز شامل سنجش ميزان توانايي يك آنتي بيوتيك و يا ساير عوامل ضد ميكروبي جهت ممانعت از رشد باكتريها در آزمايشگاه مي باشد. اين توانايي را مي توان با استفاده از روش هاي رقت سازي در لوله و يا كشت ميكروارگانسم در پليت اندازه گيري نمود. آنتي بيوگرام بعنوان يكي از مراحل حساس جهت درمان صحيح بيماري ها محسوب مي شود.

با استفاده از آنتي بيوگرام دامپزشك مي تواند بهترين عامل ضد ميكروبي را انتخاب نموده، ضمن درمان موفق به موقع دام و طيور، مانع از ايجاد ميكروب هاي مقاوم به دارو گردد. باكتري هاي مقاوم به دارو عامل تهديد كننده سلامت جوامع انساني محسوب مي شوند.

در آزمايشگاه دامپزشكي پاستور داروهاي مورد استفاده جهت آنتي بيوگرام به دو روش انتخاب مي شوند:

1- در روش اول بر اساس داروهاي رايج و موجود در داروخانه هاي دامپزشكي كشور حساسيت ميكروب جدا شده اندازه گيري مي شوند.

2- در روش دوم بر اساس در خواست دامپزشك معالج براي آنتي بيوتيك خاص و يا تعيين مقاومت به داروهاي گروه اول آزمايش ها تعيين حساسيت انجام مي گردد.

 

خواهشمند است جهت كسب اطلاعات بيشتر در ارتباط با نحوه انجام كشت و آنتي بيوگرام با كارشناسان آزمايشگاه پاستور تماس بگيريد.