آزمایشگاه مولکولی (PCR)

دامنه فعالیت این ازمایشگاه

جستجوی ماده وراثتی (ژنوم) میکروب ها در نمونه های مرضی و بهداشتی می باشد

شامل: 

انواع باکتری ها و ویروس های مطرح دردامپزشکی و بهداشت عمومی، ازجمله شناسایی مایکوپلاسما، بروسلا، سالمونلا، مایکوباکتریوم، نیوکاسل، برونشیت عفونی و....

و همچنین تفکیک اجرام بیمریزا از واکسینال، مانند عوامل بیماریهای مایکوپلاسما سینوویه، نیوکاسل، برونشیت عفونی و...

تعیین جنسیت پرنده ها از ابتدای تولد

تعیین نوع گوشت(مرغ، ماهی و ... در تقلب ها) در تقلب های مواد غذایی

آزمايشPCR  يك سيستم بسيار پيشرفته و دقيق جهت شناسايي اجرا بيماريزا مي باشد. اساس اين آزمايش بر اين اصل استوار است كه از يك قطعه ژن ميكروارگانيسم ها نسخ متعددي تهيه شده و بر اساس آن نوع ميكروب تشخيص داده مي شود.

امروزه آزمايشPCR كاربرد فراواني در علوم مختلف پيدا كرده است. براي مثال با استفاده از روشPCR مي توان از طريق بر جاي ماندن يك قطعه مو در صحنه جنايت دلايل محكمه پسندي جهت شناسايي مجرم ارائه نمود.

در علم دامپزشكي نيز به ميزان وسيعي از روش PCR جهت جستجو و شناسايي اجرام بيماريزا از جمله تعيين آلودگي گله طيور به عوامل مايكوپلاسمايي همچون MS وMG ، تشخيص و شناسايي ويروس هاي همچون انفلوآنزاي پرندگان، برنشيت عفوني طيور و غيره استفاده مي شود. همچنين اين روش در كمك به تشخيص دقيق بيماريهاي آبزيان بسيار مؤثر تر عمل مي نمايد.

همچنین با استفاده از روش real time pcr امکان جستجوی دقیق تر میکروب ها به صورت کیفی و کمی در نمونه های ارسالی میسر شده است. 

آزمايشگاه دامپزشكي پاستور مفتخر است با بهره بردن از دانش متخصصين بيماري هاي طيور و تجربه كارشناسان مجرب علوم آزمايشگاهي دامپزشكي و نيز نصب تجهيزات پيشرفته و استفاده از كيت هاي استاندارد بين المللي خدمات كاملي در زمينه جستجو و تشخيص دقيق بيماري به همكاران دامپزشكي و صاحبان صنايع دامپروري ايران ارائه نمايد.

با توجه به اين كه جهت تشخيص هر يك از عوامل بيماريزا با روش PCR ممكن است نياز به روش نمونه برداري خاص باشد، لذا بهتر است قبل از ارسال نمونه به آزمايشگاه از روش صحيح نمونه گيري براي منظور خاص اطلاع حاصل نماييد.