ليست آ زما يش ها ئي كه در آ زما يشگا ه پا ستور ا نجا م مي گردد

ا لف : آ زما يش هاي مربوط به آ نا ليز موا د غذا ئي : 

1-  پروتئين خا م  -  CP

2- پروتئين قا بل هضم - D P

3- چربي -  EE

4- رطوبت -  MOIS 

5- ما ده خشك DM

6- ا وره كيفي            

7- ا وره كمي             

8- خا كستر -  ASH   

9- ا زت آ زا د -  TVN   

10 - فيبرخا م -  CF

11-  NDF            

12- ADF            

13- كلسيم -   Ca   

14-فسفر  - P

15- سد يم -  Na   

16- منيزيم - Mg   

17- فسفر قا بل دسترس    

18- مس - cu 

19- روي - Zn 

20- منگنز - Mn

21- فلوئور- F

22- نمك -  Nacl

23- پرا كسيد - POX

24- پرا كسيد ا ستخراجي   

25- ا نرژي خا م           

26- كربوهيدرا ت  

27-جستجوي زئوليت در پودر ما هي                                                         

28-ا كرا توكسين                                                           

29- آ فلا توكسين 

30-هیستا مين                                                                     

31- زرا لئون 

32 – پا تولين 

33-T2  

34- ِDON

35 – متا بی سولفیت 

 

ب – آ زما يش هاي بيوشيما ئي و هورمونی  خون : 

1- كلسيم -  Ca

2- فسفر-   P

3- منگنز- Mg

4- قند خون - FBS

5- سد يم  - Na

6- اوره                                                                                                           

7- توتا ل پروتئين                                                                                                                                                                              

8 - آ لبومين   

9-  گلوبولين                

10- فيبرینوژن               

11-  كلسترول                                                                                   

12-  آ لكا لا ين فسفا تا ز - ALP  

13- اسيد يته -    pH

14- سولفيت  ( So3 )

15- (GOT)  ( OT) , (AST)      

16- (GPT)  (PT) , (ALT)

17- كراتينين           

18-  كراتينين كيناز  ( CK )           

19-  كراتينين فسفو كيناز  ( CPK )

20 -  BUN      

21- اسید اوریک                 

22- تری گليسريد             

23- پتاسیم   ( K ) 

24-  بيليروبين                 

25-  آهن    ( Fe )

26-  مس  ( Cu ) 

27-   روي  ( Zn )

28 -LDH                     

29 - Amonia     

30- آميلاز                         

31-  كلرايد  ( Cl )

32-  ( GGT )

33- قند خون  ( FBS ) 

34-  ليپاز  (Lipase)

35- T 3                        

36- T 4                        

37- TSH                    

38- ا ستروژن  

39-  پروژسترون  

40- هموگلوبینHb        

41- PCV          

42- CBC            

 

پ – آ زما يش ها ي سرمی مربوط به خون دا م بزرگ : 

1- لكو ز –  BLV

2- تورم مخا ط بيني – IBR  

3- ا سها ل ويروسي – BVD 

4- جستجوي پستي ويروس ها -   BVD Ag 

5- نئوسپورا - NEOS

6- يون – PARA/TB  

7- كلا ميديا – CLAME  

8- لپتوسپيروز- LEPTO  

9- سا لمونلا – SALMO  

10- زبا ن آ بي

 

ت- تشخيص بيما ري ها ي مربوط به طيور :  

1- نيوكا سل - ND 

2- آ نفلوا نزا - AI

3- ما يكوپلا سما گا لي سپتيكوم – MG  

4- ما يكو پلا سما سينوويه – MS  

5- ما يكوپلا سما مله آ گريد يس- MM 

6- پاستورلا مولتی سیدا - PM

6- ارنيتو با كتريوم - ORT 

7-پنومو ويروس طيور- APV

8- لكوز لنفوئيد - ALV 

9- لكوز جي -  ALJ

10-عفونت رئو ويروسي – REO  

11-كم خوني عفوني - CAV

12- بر ونشيت -  IBV                 

13گا مبورو - IBD          

14 آ نسفا لوميليت ويروسي – AE      

15سندرم كاهش تخم مرغ – EDS     

16-لارنگوتر ا كئيت - ILT   

 

ث- آ زما يش ها ي ميكروبي آب  :

1- Total Heterotroph count 

2- Total Coliform Count 

3- Fecal Coliform Count  

4- Fecal Streptococcus Count 

5- Salmonella 

 

ج- آ نا ليز آ ب  :   Water Analysis 

 1-نمک Nacl

 2- رنگColor

 3-  طعم و بو Taste & Odor             

 4-هدایت الکتریکیE.C  (Electrical conductivity)

 5- کدورت Turbidity 

 6-(TSS) Total Suspended Solid 

 7- (TDS) Total Dissolved Solid        

 8-Alkalinity to phenolphthalein

 9-Total Alkalinity 

 10-Total hardness  ( TH)

 11-Sodium  ( Na )

 12-Potassium  ( K )

 13- ( Free chloride ( F . cl 

 14-( Chloride  ( cl 

 15-( Sulphate ( So4 

 16-( Ammonia ( NH3 

 17-( Nitrate  ( No3 

 18-( Nitrite  ( No2 

 19-Silica    

 20-( Phosphate ( Po4 

 21-( Chromium ( Cr 

 22-( Cobalt  ( C o                                                                                                          

 23-( Copper   ( Cu 

 24-( Nickel   ( Ni 

 25- ( Aluminium ( Al 

 26-( Zinc ( Zn

 27-( Selenium  ( Se 

 28-( Cadmium  ( Cd ) 

 29-( Cyanide   ( CN 

 30-( Barium    ( Ba  

 31-( Tin    ( Sn  

 32-( Arsenic  ( As 

 33-( Manganese ( Mn  

34-( Iron   ( Fe  

 35-( Lead   ( Pb  

 36- Surfactants(Detergents) MBAS

 37-( DO (Dissolved oxygen 

 38-( BOD ( Biological Oxygen Demand 

 39-( COD (Chemical Oxygen Demand                                                

 

چ – آ زما يشهاي مربوط به كشت : 

1- كشت با كتريا ئي هوازی    

2-كشت با كتريا ئي بيهوا زي

3-کشت اختصاصی پروبیوتیک ها 

4- سا لمونلا           

5- تا يپينگ سا لمونلا           

6- كشت ليستريا              

7- كشت كمپيلو با كتر      

8 - کشت آرکانوباکتر      

9-  كشت ORT               

10- كشت بروسلا   

11- كشت پا ستورلا         

12 -  کشت مونهمیا          

13- كشت هموفيلوس        

12- كشت كلستريديم         

13- كشت شيگلا             

14- كشت ما يكوپلا سما    

15- ا ستا فيلوكوكوس       

16- ا سترپتوكوكوس       

17 - کوراینه باکتریوم      

18 - لاکتوبا سیلوس         

19 -  کلستریدیوم           

20 -  باسیلوس             

21 -  نایسریا               

22 -  موراکسلا             

23 -  سودوموناس          

24 -  ویبریو                 

25 -  آئروموناس            

26 -  سیتروباکتر            

27 - آ نتروباکتر             

28 -  ای کولای              

29 -  کلبسیلا                  

30 -  پروتئوس              

31 - شیگلا                  

32 -  کشت مخمر کاندیدا آ لبیکنس                  

33 -  کشت قارچ  آسپرژیلوس فلاووس          

34 -  کشت قارچ  آسپرژیلوس فومیگاتوس       

35 -  کشت قارچ  آسپرژیلوس نایجر              

36 -  کشت قارچ  پنیسیلیوم                          

37 -  کشت قارچ  فوزاریوم                         

38 - کشت قارچ  رایزوپوس                        

39 - کشت قارچ  کریپتوکوکوس نئوفورمنس     

40 - کشت قارچ  موکور                              

41 - کشت قارچ  تریکوفیتون منتاگروفایتس      

 

ح – آ زما يش هاي مربوط به كشت شير : 

1-  توتال كانت 

2-  آنتي بيوگرام   

3- چربي شير               

4- كشت ما يكوپلا سما    

5- وجود يا عدم آ نتي بيوتيك درشير 

6- كشت ليستريا           

7- توتا ل سه مرحله اي  

8- توتال كانت    

9- تست الكل   

10- رينگ تست             

12- نيتروژن شير – MUN   

13- در صد پروتئين 

14- چگا لي شير 

15- آ فلا توكسين  M1

 

خ – آ زما يش هاي مربوط به حيوا نا ت خا نگي – سگ و گربه:     

1- ا سها ل ويروسي سگ ها – CPV  

2- د يستمپر – فلجي سگ هاي جوا ن – CDV   

3- كرم قلب در سگ ها - DI

4- لوسمي گربه ها - FLV 

5- پن لکوپنی گربه ها- FPV 

6-توکسوپلاسموز –Toxoplasmosis

7-نعیین عیارهاری